IMAGE là gì? Ý nghĩa của từ image - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

IMAGE là gì? Ý nghĩa của từ image

IMAGE là gì ?

IMAGE là “Independent Media Artists of Georgia, Etc” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IMAGE

IMAGE có nghĩa “Independent Media Artists of Georgia, Etc”, dịch sang tiếng Việt là “Nghệ sĩ truyền thông độc lập của Georgia, v.v.”.

IMAGE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IMAGE là “Independent Media Artists of Georgia, Etc”.

Post Top Ad