NCTS là gì? Ý nghĩa của từ ncts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

NCTS là gì? Ý nghĩa của từ ncts

NCTS là gì ?

NCTS là “Naval Computer and Telecommunications Station” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NCTS

NCTS có nghĩa “Naval Computer and Telecommunications Station”, dịch sang tiếng Việt là “Trạm Viễn thông và Máy tính Hải quân”.

NCTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCTS là “Naval Computer and Telecommunications Station”.

Một số kiểu NCTS viết tắt khác:
+ National Center for Transportation Studies: Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Quốc gia.
+ National Counter-Terrorism Seminar: Hội thảo chống khủng bố quốc gia.
+ National Cultural Treasures: Kho tàng văn hóa quốc gia.
+ Northern Cheyenne Tribal School: Trường Bộ lạc Bắc Cheyenne.

Post Top Ad