IPD là gì? Ý nghĩa của từ ipd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

IPD là gì? Ý nghĩa của từ ipd

IPD là gì ?

IPD là “Inter Pupillary Distance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPD

IPD có nghĩa “Inter Pupillary Distance”, dịch sang tiếng Việt là “Khoảng cách giữa các đồng tử”.

IPD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPD là “Inter Pupillary Distance”.

Một số kiểu IPD viết tắt khác:
+ Integrated Project Delivery: Phân phối dự án tích hợp.
+ Interactive Public Docket: Docket công cộng tương tác.
+ Initiative for Policy Dialogue: Sáng kiến ​​Đối thoại Chính sách.
+ Industrial Products Division: Bộ phận Sản phẩm Công nghiệp.
+ Import Promotion Desk: Bộ phận xúc tiến nhập khẩu.
+ Ion-to-Photon Detector: Máy dò ion-to-photon.
+ Institute for Peace and Democracy: Viện Hòa bình và Dân chủ.
+ Investment Property Databank: Ngân hàng dữ liệu bất động sản đầu tư.
+ Irvine Police Department: Sở cảnh sát Irvine.
+ Immature Personality Disorder: Rối loạn nhân cách chưa trưởng thành.
+ Initial Professional Development: Phát triển chuyên môn ban đầu.
+ Immunization Preventable Diseases: Các bệnh có thể phòng ngừa được.
+ Inpatient department: Khoa nội trú.
+ Institute of Protein Design: Viện thiết kế protein.
+ Interactive Phase Distortion: Độ méo pha tương tác.
+ Individual Patient Data: Dữ liệu bệnh nhân cá nhân.
+ Integrated Powerhead Demonstrator: Trình trình diễn Powerhead tích hợp.
+ Interaural Phase Difference: Chênh lệch pha giữa các mạng.
+ Integrated Product Development: Phát triển sản phẩm tích hợp.
+ Integrated Product Design: Thiết kế sản phẩm tích hợp.
+ Implicit Price Deflator: Giảm phát giá ngầm định.
+ Individual Participant Data: Dữ liệu Người tham gia Cá nhân.
+ Interdisciplinary Product Development: Phát triển sản phẩm liên ngành.
+ Integrated Personnel Development: Phát triển nhân sự tổng hợp.
+ Indo-Pacific Deployment: Triển khai Indo-Pacific.
+ Interaural Pitch Difference: Sự khác biệt Pitch Interaural.
+ Indian Political Department: Bộ chính trị Ấn Độ.
+ Indianapolis Police Department: Sở cảnh sát Indianapolis.
+ International Policy Digest: Thông báo chính sách quốc tế.
+ Invasive Pneumococcal Disease: Bệnh Phế cầu xâm lấn.
+ Intra-Package Delta: Delta trong gói.
+ Institute for Peace & Diplomacy: Viện Hòa bình & Ngoại giao.
+ Institute of Professional Development: Viện Phát triển Chuyên nghiệp.
+ Interspinous Process Decompression: Giải nén quy trình nội bộ.
+ Incentive Per Diem: Ưu đãi công tác phí.
+ Interpulse duration: Thời gian xen kẽ.

Post Top Ad