LPM là gì? Ý nghĩa của từ lpm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

LPM là gì? Ý nghĩa của từ lpm

LPM là gì ?

LPM là “Liters Per Minute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LPM

LPM có nghĩa “Liters Per Minute”, dịch sang tiếng Việt là “Lít mỗi phút”.

LPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LPM là “Liters Per Minute”.

Một số kiểu LPM viết tắt khác:
+ Landless People's Movement: Phong trào Nhân dân không có đất.
+ Local People Meter: Đồng hồ đo người dân địa phương.
+ Leverage-Point Modeling: Mô hình điểm đòn bẩy.
+ Lines Per Minute: Dòng mỗi phút.
+ Low Pressure Methanol: Metanol áp suất thấp.
+ Low-Power Mode: Chê độ năng lượng thâp.
+ Last Permafrost Maximum: Tối đa Permafrost Cuối cùng.
+ Lexical Phonology and Morphology: Lexical Phonology và Morphology.
+ Lunar Portable Magnetometer: Máy đo từ tính di động mặt trăng.
+ Load Program Memory: Tải bộ nhớ chương trình.
+ Low Pressure Molding: Đúc áp suất thấp.
+ Labour Party Marxists: Những người theo chủ nghĩa Mác của Đảng Lao động.
+ Legendre Pseudospectral Method: Phương pháp Pseudospectral Legendre.
+ Long Penetration Mode: Chế độ thâm nhập dài.
+ Law Practice Management: Quản lý hành nghề luật.
+ Lucian People's Movement: Phong trào Nhân dân Lucian.
+ Lomba Perancang Mode: Chế độ Lomba Perancang.
+ Lateral Plate Mesoderm: Trung bì tấm bên.
+ Laboratory for Polymer Materials: Phòng thí nghiệm vật liệu polyme.
+ Linguistic Proximity Model: Mô hình tiệm cận ngôn ngữ.
+ Link Power Management: Quản lý nguồn liên kết.
+ Landless Peoples Movement: Phong trào Người không có đất.

Post Top Ad