IQR là gì? Ý nghĩa của từ iqr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

IQR là gì? Ý nghĩa của từ iqr

IQR là gì ?

IQR là “Interquartile range” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IQR

IQR có nghĩa “Interquartile range”, dịch sang tiếng Việt là “Phạm vi liên phần tư”.

IQR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IQR là “Interquartile range”.

Một số kiểu IQR viết tắt khác:
+ Information Quality Ratio: Tỷ lệ chất lượng thông tin.
+ Integrated Qualifications Register: Đăng ký Bằng cấp Tích hợp.
+ Inpatient Quality Reporting: Báo cáo Chất lượng Nội trú.
+ International Quality Review: Đánh giá chất lượng quốc tế.

Post Top Ad