ISFP là gì? Ý nghĩa của từ isfp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

ISFP là gì? Ý nghĩa của từ isfp

ISFP là gì ?

ISFP là “International Society for Philosophers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ISFP

ISFP có nghĩa “International Society for Philosophers”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội triết học quốc tế”.

ISFP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ISFP là “International Society for Philosophers”.

Post Top Ad