ITI là gì? Ý nghĩa của từ iti - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

ITI là gì? Ý nghĩa của từ iti

ITI là gì ?

ITI là “Income Tax Instalments” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITI

ITI có nghĩa “Income Tax Instalments”, dịch sang tiếng Việt là “Trả góp thuế thu nhập”.

ITI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITI là “Income Tax Instalments”.

Một số kiểu ITI viết tắt khác:
+ Industrial Training Institutes: Viện đào tạo công nghiệp.
+ Information Technology Institute: Viện công nghệ thông tin.
+ International Theatre Institute: Viện Sân khấu Quốc tế.
+ Intercultural Theatre Institute: Viện sân khấu liên văn hóa.
+ Infantry Training Institute: Viện đào tạo bộ binh.
+ International Team for Implantology: Nhóm quốc tế về cấy ghép.
+ Information Trust Institute: Viện tin cậy thông tin.
+ Institute of Translation & Interpreting: Viện Biên dịch & Phiên dịch.
+ Indian Telephone Industries: Các ngành công nghiệp điện thoại của Ấn Độ.
+ International Tartan Index: Chỉ số Tartan Quốc tế.
+ Indian Technical Institute: Học viện kỹ thuật Ấn Độ.
+ Iran Telecommunication Industries: Các ngành công nghiệp viễn thông Iran.
+ Industrial Training Institute: Viện đào tạo công nghiệp.
+ Industrial Technology Institute: Viện công nghệ công nghiệp.
+ Industry, Tourism and Investment: Công nghiệp, Du lịch và Đầu tư.
+ International Training Institute: Viện đào tạo quốc tế.
+ Inter-Trade Ireland: Thương mại liên Ireland.
+ International Team of Oral Implantologists: Đội ngũ chuyên gia cấy ghép miệng quốc tế.
+ Iditarod Trail Invitational.
+ Informatics and Telematics Institute: Viện Tin học và Viễn thông.
+ Integrated Technology Initiative: Sáng kiến Công nghệ Tích hợp.
+ Israel Taxonomy Initiative: Sáng kiến phân loại Israel.

Post Top Ad