SDLC là gì? Ý nghĩa của từ sdlc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

SDLC là gì? Ý nghĩa của từ sdlc

SDLC là gì ?

SDLC là “Systems Development Life Cycle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SDLC

SDLC có nghĩa “Systems Development Life Cycle”, dịch sang tiếng Việt là “Vòng đời phát triển hệ thống”.

SDLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SDLC là “Systems Development Life Cycle”.

Một số kiểu SDLC viết tắt khác:
+ Synchronous Data Link Control: Kiểm soát liên kết dữ liệu đồng bộ.
+ Software Development Life Cycle: Chu trình phát triển phần mềm.
+ Software Delivery Lifecycle: Vòng đời phân phối phần mềm.
+ Secondary Binary Synchronous Data Link Control: Kiểm soát liên kết dữ liệu đồng bộ nhị phân thứ cấp.
+ Student Diversity Leadership Conference: Hội nghị Lãnh đạo Đa dạng Sinh viên.

Post Top Ad