ITMC là gì? Ý nghĩa của từ itmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

ITMC là gì? Ý nghĩa của từ itmc

ITMC là gì ?

ITMC là “Integrated Theory of Moral Conviction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITMC

ITMC có nghĩa “Integrated Theory of Moral Conviction”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết tích hợp về niềm tin đạo đức”.

ITMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITMC là “Integrated Theory of Moral Conviction”.

Một số kiểu ITMC viết tắt khác:
+ inorganic Transition Metal Complexes: Phức hợp kim loại chuyển tiếp vô cơ.
+ Iran Telecommunication Manufacturing Company: Công ty sản xuất viễn thông Iran.

Post Top Ad