JAR là gì? Ý nghĩa của từ jar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

JAR là gì? Ý nghĩa của từ jar

JAR là gì ?

JAR là “Joint Aviation Requirements” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JAR

JAR có nghĩa “Joint Aviation Requirements”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu chung về hàng không”.

JAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JAR là “Joint Aviation Requirements”.

Một số kiểu JAR viết tắt khác:
+ Joint Aviation Authorities: Cơ quan hàng không chung.
+ Jews for Animal Rights: Người Do Thái vì Quyền Động vật.
+ Java Archive: Kho lưu trữ Java.
+ Jamming Avoidance Response: Phản hồi tránh gây nhiễu.
+ Journal for Artistic Research: Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật.
+ Jane's Airport Review: Đánh giá về sân bay của Jane.
+ Journal of Artistic Research: Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật.

Post Top Ad