JPO là gì? Ý nghĩa của từ jpo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

JPO là gì? Ý nghĩa của từ jpo

JPO là gì ?

JPO là “Japan Patent Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JPO

JPO có nghĩa “Japan Patent Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Sáng chế Nhật Bản”.

JPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JPO là “Japan Patent Office”.

Một số kiểu JPO viết tắt khác:
+ Junior Professional Officer: Cán bộ chuyên nghiệp cơ sở.
+ Johannesburg Philharmonic Orchestra: Dàn nhạc giao hưởng Johannesburg.
+ Joint Program Office: Văn phòng chương trình chung.
+ JOVIAL Program Office: Văn phòng Chương trình JOVIAL.
+ Joint Project Office: Văn phòng dự án chung.
+ Japan Philharmonic Orchestra: Dàn nhạc giao hưởng Nhật Bản.
+ Javaansche Padvinders Organisatie.
+ Joint System Program Office: Văn phòng Chương trình Hệ thống Chung.
+ Junior Paliamentary Organization: Tổ chức thiếu niên.
+ Journal of Physical Oceanography: Tạp chí Hải dương học Vật lý.

Post Top Ad