KTA là gì? Ý nghĩa của từ kta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

KTA là gì? Ý nghĩa của từ kta

KTA là gì ?

KTA là “Key Technical Areas” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KTA

KTA có nghĩa “Key Technical Areas”, dịch sang tiếng Việt là “Các lĩnh vực kỹ thuật chính”.

KTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KTA là “Key Technical Areas”.

Một số kiểu KTA viết tắt khác:
+ Korea Taekwondo Association: Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc.
+ Kansas Turnpike Authority: Cơ quan quay vòng Kansas.
+ Kingsley Trust Association: Hiệp hội Tín thác Kingsley.
+ Korea Taxpayers Association: Hiệp hội người nộp thuế Hàn Quốc.
+ KATUSA Training Academy: Học viện đào tạo KATUSA.
+ Kerstin Thompson Architects.
+ Kyiv Theological Academy: Học viện thần học Kyiv.
+ Knowledge To Action: Kiến thức để hành động.
+ Krtsanisi Training Area: Khu đào tạo Krtsanisi.
+ Kosovo Trust Agency: Cơ quan ủy thác Kosovo.
+ Klefe Traditional Area: Khu truyền thống của Klefe.

Post Top Ad