MKDIR là gì? Ý nghĩa của từ mkdir - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

MKDIR là gì? Ý nghĩa của từ mkdir

MKDIR là gì ?

MKDIR là “Make Directories” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MKDIR

MKDIR có nghĩa “Make Directories”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo thư mục”.

MKDIR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MKDIR là “Make Directories”.

Post Top Ad