MMAP là gì? Ý nghĩa của từ mmap - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

MMAP là gì? Ý nghĩa của từ mmap

MMAP là gì ?

MMAP là “Marketing Metric Audit Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MMAP

MMAP có nghĩa “Marketing Metric Audit Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức kiểm tra chỉ số tiếp thị”.

MMAP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MMAP là “Marketing Metric Audit Protocol”.

Một số kiểu MMAP viết tắt khác:
+ Maryland Maritime Archeology Program: Chương trình Khảo cổ học Hàng hải Maryland.
+ Middle Mekong Archaeological Project: Dự án khảo cổ Trung Mekong.
+ Music, Media and Place: Âm nhạc, Phương tiện và Địa điểm.
+ Miss Maryland Agriculture Program: Chương trình Nông nghiệp Hoa hậu Maryland.
+ Mariachi Master Apprentice Program: Chương trình học việc thạc sĩ Mariachi.
+ Metro Miami Action Plan: Kế hoạch hành động Metro Miami.
+ Maya Mountain Archaeological Project: Dự án khảo cổ học trên núi Maya.

Post Top Ad