MSJ là gì? Ý nghĩa của từ msj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

MSJ là gì? Ý nghĩa của từ msj

MSJ là gì ?

MSJ là “Microsoft Systems Journal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSJ

MSJ có nghĩa “Microsoft Systems Journal”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Hệ thống Microsoft”.

MSJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSJ là “Microsoft Systems Journal”.

Một số kiểu MSJ viết tắt khác:
+ Midsize jet: Máy bay phản lực cỡ vừa.
+ Movement for Social Justice: Phong trào vì công bằng xã hội.
+ Mount St. Joseph university: Đại học Mount St. Joseph.
+ Mycological Society of Japan: Hiệp hội Mycological của Nhật Bản.
+ Municipality of San Juan: Thành phố San Juan.
+ Master's Seminary Journal: Tạp chí Chủng viện.
+ Mathematical Society of Japan: Hiệp hội Toán học Nhật Bản.
+ Member of the States of Jersey: Thành viên của Bang Jersey.

Post Top Ad