MSME là gì? Ý nghĩa của từ msme - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

MSME là gì? Ý nghĩa của từ msme

MSME là gì ?

MSME là “Micro, Small and Medium Entrepreneur” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSME

MSME có nghĩa “Micro, Small and Medium Entrepreneur”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nhân siêu nhỏ, vừa và nhỏ”.

MSME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSME là “Micro, Small and Medium Entrepreneur”.

Một số kiểu MSME viết tắt khác:
+ Ministry of Small and Medium Enterprises: Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Micro and SME: Micro và SME.
+ Master of Science in Medical Ethics: Thạc sĩ Khoa học về Đạo đức Y tế.
+ Master of Science in Mechanical Engineering: Thạc sĩ Khoa học Cơ khí.

Post Top Ad