NEMO là gì? Ý nghĩa của từ nemo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

NEMO là gì? Ý nghĩa của từ nemo

NEMO là gì ?

NEMO là “Network Mobility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NEMO

NEMO có nghĩa “Network Mobility”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng di động”.

NEMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NEMO là “Network Mobility”.

Một số kiểu NEMO viết tắt khác:
+ Nuclear factor-kappa B Essential Modulator: Yếu tố hạt nhân-kappa B Bộ điều chế cần thiết.
+ Nucleus for European Modeling of the Ocean: Hạt nhân để xây dựng mô hình đại dương ở châu Âu.
+ National Emergency Management Organisation: Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Quốc gia.
+ Next Mars Orbiter: Tàu quỹ đạo sao Hỏa tiếp theo.
+ National Emergency Management Office: Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Quốc gia.
+ National Emergency Management Organization: Tổ chức Quản lý Khẩn cấp Quốc gia.
+ NF-κB Essential Modifier: Bổ ngữ thiết yếu Nf-κb.
+ New Millennium Observatory: Đài quan sát thiên niên kỷ mới.
+ Neutrino Ettore Majorana Observatory: Đài quan sát Neutrino Ettore Majorana.
+ Naval EarthMap Observer: Người quan sát bản đồ trái đất của hải quân.
+ Network for the Establishment and Maintenance of Order: Mạng lưới thiết lập và duy trì trật tự.
+ Network Management of the East: Quản lý mạng của phương Đông.

Post Top Ad