NKC là gì? Ý nghĩa của từ nkc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

NKC là gì? Ý nghĩa của từ nkc

NKC là gì ?

NKC là “NK-gene Complex” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NKC

NKC có nghĩa “NK-gene Complex”, dịch sang tiếng Việt là “Phức hợp gen NK”.

NKC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NKC là “NK-gene Complex”.

Một số kiểu NKC viết tắt khác:
+ National Khoi-San Council: Hội đồng Khôi-Sản Quốc gia.
+ National Kriol Council: Hội đồng Kriol quốc gia.
+ Natural Killer Complex: Phức hợp chất diệt tự nhiên.

Post Top Ad