NSPP là gì? Ý nghĩa của từ nspp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

NSPP là gì? Ý nghĩa của từ nspp

NSPP là gì ?

NSPP là “National School of Public Policy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NSPP

NSPP có nghĩa “National School of Public Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Chính sách Công Quốc gia”.

NSPP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NSPP là “National School of Public Policy”.

Một số kiểu NSPP viết tắt khác:
+ Nass Sand Processing Plant: Nhà máy chế biến cát Nass.
+ National Student Poets Program: Chương trình Nhà thơ Sinh viên Quốc gia.
+ Nigerian Students Poetry Prize: Giải thơ sinh viên Nigeria.
+ North Sea Palaeolandscapes Project: Dự án Bắc Hải Palaeolandscapes.

Post Top Ad