NULL là gì? Ý nghĩa của từ null - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

NULL là gì? Ý nghĩa của từ null

NULL là gì ?

NULL là “Unknown” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NULL

NULL có nghĩa “Unknown”, dịch sang tiếng Việt là “không xác định”.

NULL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng NULL là “Unknown”.

Post Top Ad