OSDN là gì? Ý nghĩa của từ osdn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

OSDN là gì? Ý nghĩa của từ osdn

OSDN là gì ?

OSDN là “ovine Sexually Dimorphic Nucleus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSDN

OSDN có nghĩa “ovine Sexually Dimorphic Nucleus”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân lưỡng hình giới tính của noãn”.

OSDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSDN là “ovine Sexually Dimorphic Nucleus”.

Post Top Ad