PCCU là gì? Ý nghĩa của từ pccu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

PCCU là gì? Ý nghĩa của từ pccu

PCCU là gì ?

PCCU là “Pediatric Critical Care Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PCCU

PCCU có nghĩa “Pediatric Critical Care Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chăm sóc quan trọng cho trẻ em”.

PCCU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCCU là “Pediatric Critical Care Unit”.

Post Top Ad