PEU là gì? Ý nghĩa của từ peu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

PEU là gì? Ý nghĩa của từ peu

PEU là gì ?

PEU là “Protein-Energy Undernutrition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PEU

PEU có nghĩa “Protein-Energy Undernutrition”, dịch sang tiếng Việt là “Protein-Năng lượng Thiếu dinh dưỡng”.

PEU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEU là “Protein-Energy Undernutrition”.

Một số kiểu PEU viết tắt khác:
+ Puerto Lempira.
+ Page Electric Utility: Trang Tiện ích Điện.
+ Pan-European Union: Liên minh châu Âu.
+ Parents Educational Union: Liên minh giáo dục phụ huynh.
+ Presidential Escort Unit: Đơn vị Hộ tống Tổng thống.
+ Preventive Education Unit: Đơn vị Giáo dục Dự phòng.
+ Professional Educators Union: Liên minh các nhà giáo dục chuyên nghiệp.
+ Project Executing Unit: Đơn vị thực hiện dự án.

Post Top Ad