PFG là gì? Ý nghĩa của từ pfg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

PFG là gì? Ý nghĩa của từ pfg

PFG là gì ?

PFG là “Partners For Growth” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PFG

PFG có nghĩa “Partners For Growth”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác để phát triển”.

PFG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFG là “Partners For Growth”.

Một số kiểu PFG viết tắt khác:
+ Peterson Field Guides: Hướng dẫn thực địa Peterson.
+ Pulsed Field Gradient: Gradient trường xung.
+ Programme for Government: Chương trình cho Chính phủ.
+ Peregrine Financial Group: Tập đoàn tài chính Peregrine.
+ Politische Frauengruppe: Nhóm phụ nữ chính trị.
+ Petroleum Facilities Guard: Bảo vệ cơ sở dầu khí.
+ Performance Food Group: Nhóm thực phẩm biểu diễn.

Post Top Ad