VBE là gì? Ý nghĩa của từ vbe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

VBE là gì? Ý nghĩa của từ vbe

VBE là gì ?

VBE là “Visual Basic Editor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VBE

VBE có nghĩa “Visual Basic Editor”, dịch sang tiếng Việt là “Trình soạn thảo Visual Basic”.

VBE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VBE là “Visual Basic Editor”.

Một số kiểu VBE viết tắt khác:
+ VESA BIOS Extensions: Tiện ích mở rộng VESA BIOS.
+ Virtual Building Environment: Môi trường tòa nhà ảo.
+ VO Breeding Environment: Môi trường chăn nuôi VO.
+ Vasques-Beggs Equation: Phương trình Vasques-Beggs.

Post Top Ad