PLUS là gì? Ý nghĩa của từ plus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

PLUS là gì? Ý nghĩa của từ plus

PLUS là gì ?

PLUS là “People Like Us” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PLUS

PLUS có nghĩa “People Like Us”, dịch sang tiếng Việt là “Mọi người thích chúng ta”.

PLUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PLUS là “People Like Us”.

Một số kiểu PLUS viết tắt khác:
+ Professional Liability Underwriting Society: Hiệp hội bảo lãnh trách nhiệm pháp lý chuyên nghiệp.
+ Progressive Left Unions and Sub-Branches: Các Liên hiệp và Chi nhánh Bên trái Tiến bộ.

Post Top Ad