PREP là gì? Ý nghĩa của từ prep - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

PREP là gì? Ý nghĩa của từ prep

PREP là gì ?

PREP là “Public Response and Emergency Preparedness” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PREP

PREP có nghĩa “Public Response and Emergency Preparedness”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng phó Công cộng và Chuẩn bị Khẩn cấp”.

PREP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PREP là “Public Response and Emergency Preparedness”.

Một số kiểu PREP viết tắt khác:
+ Pre-exposure prophylaxis: Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm.
+ PowerPC Reference Platform: Nền tảng tham chiếu PowerPC.
+ Premedical/Predental Enrichment Program: Chương trình làm giàu tiền y tế / tiền định.
+ Physician Readiness for Expert Practice: Sự sẵn sàng của bác sĩ để thực hành chuyên gia.
+ Preliminary Results Program: Chương trình kết quả sơ bộ.
+ Programmed Educational Package: Gói giáo dục được lập trình.
+ Planning, Research, and Emergency Preparedness: Lập kế hoạch, Nghiên cứu và Chuẩn bị Khẩn cấp.
+ Pandemic Readiness Emergency Plan: Kế hoạch khẩn cấp sẵn sàng cho đại dịch.
+ Postbaccalaureate Research Education Program: Chương trình giáo dục nghiên cứu sau tú tài.
+ Privacy Rights Education Project: Dự án giáo dục quyền riêng tư.
+ Personal Responsibility Education Program: Chương trình Giáo dục Trách nhiệm Cá nhân.
+ Provenance Research Exchange Program: Chương trình trao đổi nghiên cứu về xuất xứ.
+ PragerU Resources for Educators and Parents: Tài nguyên PragerU dành cho các nhà giáo dục và phụ huynh.
+ Post-baccalaureate Research Education Program: Chương trình giáo dục nghiên cứu sau tú tài.
+ Prefreshman Engineering Program: Chương trình Kỹ sư Tiền sinh viên.

Post Top Ad