PRIME là gì? Ý nghĩa của từ prime - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

PRIME là gì? Ý nghĩa của từ prime

PRIME là gì ?

PRIME là “Programme for Rebuilding and IMproving Existing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRIME

PRIME có nghĩa “Programme for Rebuilding and IMproving Existing”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình xây dựng lại và cung cấp IM hiện có”.

PRIME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRIME là “Programme for Rebuilding and IMproving Existing”.

Post Top Ad