PRSP là gì? Ý nghĩa của từ prsp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

PRSP là gì? Ý nghĩa của từ prsp

PRSP là gì ?

PRSP là “Poverty Reduction Strategy Paper” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRSP

PRSP có nghĩa “Poverty Reduction Strategy Paper”, dịch sang tiếng Việt là “Báo cáo Chiến lược Giảm nghèo”.

PRSP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRSP là “Poverty Reduction Strategy Paper”.

Một số kiểu PRSP viết tắt khác:
+ Poverty Reduction Strategy Programme: Chương trình Chiến lược Giảm nghèo.
+ Prevention Research Support Program: Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Phòng ngừa.
+ Penicillin-Resistant Streptococcus Pneumoniae: Streptococcus kháng penicilin.
+ Punjab Rural Support Program: Chương trình hỗ trợ nông thôn Punjab.
+ Public Relations Society of the Philippines: Hiệp hội quan hệ công chúng của Philippines.

Post Top Ad