REFI là gì? Ý nghĩa của từ refi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

REFI là gì? Ý nghĩa của từ refi

REFI là gì ?

REFI là “Rotterdam Exchange Format Initiative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ REFI

REFI có nghĩa “Rotterdam Exchange Format Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến định dạng trao đổi Rotterdam”.

REFI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng REFI là “Rotterdam Exchange Format Initiative”.

Post Top Ad