RUP là gì? Ý nghĩa của từ rup - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

RUP là gì? Ý nghĩa của từ rup

RUP là gì ?

RUP là “Restricted Use Products” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RUP

RUP có nghĩa “Restricted Use Products”, dịch sang tiếng Việt là “Sản phẩm bị hạn chế sử dụng”.

RUP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RUP là “Restricted Use Products”.

Một số kiểu RUP viết tắt khác:
+ Rational Unified Process: Quy trình hợp nhất Rational.
+ Rural–Urban Proportional: Tỷ lệ Nông thôn-Thành thị.
+ Revolutionary Ukrainian Party: Đảng cách mạng Ukraine.
+ Raza Unida Party: Đảng Raza Unida.
+ Rockefeller University Press: Nhà xuất bản Đại học Rockefeller.
+ Rostov Universal Port: Cảng đa năng Rostov.
+ Rutgers University Press: Nhà xuất bản Đại học Rutgers.
+ Rear Underrun Protection: Bảo vệ dưới đáy sau.
+ Rupsi airport: Sân bay Rupsi.
+ Restricted Use Pesticide: Thuốc trừ sâu sử dụng hạn chế.
+ Research Unit for Practice: Đơn vị Nghiên cứu Thực hành.
+ Rural and Urban Political: Chính trị nông thôn và đô thị.

Post Top Ad