SWB là gì? Ý nghĩa của từ swb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

SWB là gì? Ý nghĩa của từ swb

SWB là gì ?

SWB là “Short wheelbase” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SWB

SWB có nghĩa “Short wheelbase”, dịch sang tiếng Việt là “Chiều dài cơ sở ngắn”.

SWB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SWB là “Short wheelbase”.

Một số kiểu SWB viết tắt khác:
+ Subjective Well-Being: Sức khỏe chủ quan.
+ Statistics Without Borders: Thống kê không biên giới.
+ Summary of World Broadcasts: Tóm tắt các chương trình phát sóng thế giới.
+ Sibu Water Board: Ban nước Sibu.
+ Swachh Bharat Mission: Sứ mệnh Swachh Bharat.
+ Silver War Badge: Huy hiệu Chiến tranh Bạc.
+ Subtract With Borrow: Trừ đi với khoản vay.
+ South Wales Borderers: Nam Wales Borderers.
+ Students Without Borders: Sinh viên không biên giới.
+ Schools Without Borders: Trường học không biên giới.
+ Science Without Borders: Khoa học không biên giới.

Post Top Ad