TCFD là gì? Ý nghĩa của từ tcfd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

TCFD là gì? Ý nghĩa của từ tcfd

TCFD là gì ?

TCFD là “Task Force on Climate Related Financial Disclosures” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TCFD

TCFD có nghĩa “Task Force on Climate Related Financial Disclosures”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng đặc nhiệm về tiết lộ tài chính liên quan đến khí hậu”.

TCFD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCFD là “Task Force on Climate Related Financial Disclosures”.

Post Top Ad