SCOPE là gì? Ý nghĩa của từ scope - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

SCOPE là gì? Ý nghĩa của từ scope

SCOPE là gì ?

SCOPE là “Structure-based combinatorial protein engineering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCOPE

SCOPE có nghĩa “Structure-based combinatorial protein engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật protein tổ hợp dựa trên cấu trúc”.

SCOPE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCOPE là “Structure-based combinatorial protein engineering”.

Một số kiểu SCOPE viết tắt khác:
+ Summer Community Organization and Political Education: Tổ chức cộng đồng mùa hè và giáo dục chính trị.
+ Scientific Committee on Problems of the Environment: Ủy ban khoa học về các vấn đề của môi trường.
+ Standing Conference Of Public Enterprises: Hội nghị thường trực các doanh nghiệp đại chúng.
+ Strategic Concepts in Organizing and Policy Education: Các khái niệm chiến lược trong tổ chức và giáo dục chính sách.
+ Society for Conservation and Protection of Environment: Hội Bảo tồn và Bảo vệ Môi trường.
+ Society for Community Organisation and People’s Education: Xã hội Tổ chức Cộng đồng và Giáo dục Nhân dân.
+ Systems, Capabilities, Operations, Programs, & Enterprises: Hệ thống, Khả năng, Hoạt động, Chương trình và Doanh nghiệp.
+ South County Opportunity for the Purpose of Education: Cơ hội của Quận Nam cho Mục đích Giáo dục.
+ School of Continuing and Professional Education: Trường giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp.
+ Scoping Progress in Education: Phạm vi tiến bộ trong giáo dục.
+ Sonoma County Organization of Public Employees: Tổ chức công chức hạt Sonoma.
+ Simons Collaboration on Ocean Processes and Ecology: Hợp tác Simons về các Quá trình và Hệ sinh thái Đại dương.

Post Top Ad