SEVT là gì? Ý nghĩa của từ sevt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

SEVT là gì? Ý nghĩa của từ sevt

SEVT là gì ?

SEVT là “Southeast Vermont Transit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEVT

SEVT có nghĩa “Southeast Vermont Transit”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển tuyến Đông Nam Vermont”.

SEVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEVT là “Southeast Vermont Transit”.

Post Top Ad