SOTA là gì? Ý nghĩa của từ sota - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

SOTA là gì? Ý nghĩa của từ sota

SOTA là gì ?

SOTA là “School Of The Arts” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOTA

SOTA có nghĩa “School Of The Arts”, dịch sang tiếng Việt là “Trường nghệ thuật”.

SOTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOTA là “School Of The Arts”.

Một số kiểu SOTA viết tắt khác:
+ Southern Oceanic Transition Area: Khu vực chuyển tiếp đại dương phía nam.
+ Society Of Typographic Aficionados: Hội những người đam mê nghệ thuật đánh máy.
+ State Of The Art: Công nghệ tiên tiến.
+ Summits On The Air: Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến.
+ Student Occupational Therapy Association: Hiệp hội Trị liệu Nghề nghiệp Sinh viên.

Post Top Ad