STDP là gì? Ý nghĩa của từ stdp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2023

STDP là gì? Ý nghĩa của từ stdp

STDP là gì ?

STDP là “Spike-Timing-Dependent Plasticity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STDP

STDP có nghĩa “Spike-Timing-Dependent Plasticity”, dịch sang tiếng Việt là “Spike-thời gian-Độ dẻo phụ thuộc”.

STDP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STDP là “Spike-Timing-Dependent Plasticity”.

Một số kiểu STDP viết tắt khác:
+ Selective TDP: TDP có chọn lọc.
+ Short-Term Dynamic Psychotherapy: Liệu pháp tâm lý động ngắn hạn.
+ Space Technologies Development Program: Chương trình phát triển công nghệ vũ trụ.

Post Top Ad