STRIP là gì? Ý nghĩa của từ strip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

STRIP là gì? Ý nghĩa của từ strip

STRIP là gì ?

STRIP là “Science Technology Research and Innovation Precinct” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ STRIP

STRIP có nghĩa “Science Technology Research and Innovation Precinct”, dịch sang tiếng Việt là “Khu nghiên cứu và đổi mới khoa học công nghệ”.

STRIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng STRIP là “Science Technology Research and Innovation Precinct”.

Post Top Ad