VDC là gì? Ý nghĩa của từ vdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

VDC là gì? Ý nghĩa của từ vdc

VDC là gì ?

VDC là “Video Display Controller” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VDC

VDC có nghĩa “Video Display Controller”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều khiển hiển thị video”.

VDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VDC là “Video Display Controller”.

Một số kiểu VDC viết tắt khác:
+ Volunteer Defence Corps: Quân đoàn tình nguyện phòng thủ.
+ Village Development Committee: Ủy ban phát triển thôn.
+ Valve Developer Community: Cộng đồng nhà phát triển Valve.
+ Virtual Design and Construction: Thiết kế và Xây dựng Ảo.
+ Vehicle Dynamic Control: Kiểm soát động lực xe.
+ Vietnam Day Committee: Ủy ban Ngày Việt Nam.
+ Violations Documentation Centre: Trung tâm tài liệu vi phạm.
+ Vietnam Data Communication: Truyền số liệu Việt Nam.
+ Vehicle Dynamics Control: Kiểm soát động lực học của xe.
+ Virtual Data Center: Trung tâm dữ liệu ảo.
+ Village Defense Committee: Ủy ban phòng thủ thôn.
+ Vaccine Dinner Club: Câu lạc bộ ăn tối vắc xin.
+ Violations Documentation Center: Trung tâm tài liệu vi phạm.
+ Volunteer Defense Corps: Quân đoàn tình nguyện phòng thủ.
+ Vegetable Drugs Committee: Ủy ban Thuốc thực vật.
+ Vilnius District Court: Tòa án quận Vilnius.
+ Veteran Documentary Corps: Quân đoàn tài liệu kỳ cựu.

Post Top Ad