TER là gì? Ý nghĩa của từ ter - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

TER là gì? Ý nghĩa của từ ter

TER là gì ?

TER là “Tertiary Entrance Rank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TER

TER có nghĩa “Tertiary Entrance Rank”, dịch sang tiếng Việt là “Xếp hạng đầu vào bậc đại học”.

TER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TER là “Tertiary Entrance Rank”.

Một số kiểu TER viết tắt khác:
+ Train Express Regional: Tàu tốc hành khu vực.
+ Texas Emergency Reserve: Khu bảo tồn khẩn cấp Texas.
+ Triple Ejector Rack: Giá đỡ ba đầu phun.
+ Trump Entertainment Resorts: Khu nghỉ dưỡng giải trí Trump.
+ Total Expense Ratio: Tỷ lệ tổng chi phí.
+ Texas Electric Railway: Đường sắt điện Texas.
+ That's Entertainment Records: Đó là Hồ sơ giải trí.
+ Target Emission Rate: Tỷ lệ phát thải mục tiêu.
+ The Exodus Road: Đường Exodus.
+ The Environment Report: Báo cáo Môi trường.
+ Thermonuclear Experimental Reactor: Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch.

Post Top Ad