TERP là gì? Ý nghĩa của từ terp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

TERP là gì? Ý nghĩa của từ terp

TERP là gì ?

TERP là “Theoretical Ex-Rights Price” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TERP

TERP có nghĩa “Theoretical Ex-Rights Price”, dịch sang tiếng Việt là “Giá giao dịch không quyền lý thuyết”.

TERP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TERP là “Theoretical Ex-Rights Price”.

Một số kiểu TERP viết tắt khác:
+ Transportation Environmental Research Program: Chương trình nghiên cứu môi trường giao thông vận tải.
+ Texas Emissions Reduction Plan: Kế hoạch Giảm phát thải của Texas.

Post Top Ad