VDD là gì? Ý nghĩa của từ vdd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

VDD là gì? Ý nghĩa của từ vdd

VDD là gì ?

VDD là “Value-Driven Design” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VDD

VDD có nghĩa “Value-Driven Design”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết kế theo định hướng giá trị”.

VDD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VDD là “Value-Driven Design”.

Một số kiểu VDD viết tắt khác:
+ Voronoi Deformation Density: Mật độ biến dạng Voronoi.
+ Veterinary Drugs Directorate: Cục thuốc thú y.
+ Verhaert Design and Development: Thiết kế và phát triển Verhaert.
+ Virtual Device Driver: Trình điều khiển thiết bị ảo.

Post Top Ad