TRACE là gì? Ý nghĩa của từ trace - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

TRACE là gì? Ý nghĩa của từ trace

TRACE là gì ?

TRACE là “Tropical Responses to Altered Climate Experiment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TRACE

TRACE có nghĩa “Tropical Responses to Altered Climate Experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Các ứng phó nhiệt đới đối với thử nghiệm khí hậu thay đổi”.

TRACE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TRACE là “Tropical Responses to Altered Climate Experiment”.

Một số kiểu TRACE viết tắt khác:
+ Trade Reporting And Compliance Engine: Công cụ Tuân thủ và Báo cáo Thương mại.
+ Transition Region And Coronal Explorer: Vùng chuyển tiếp và người khám phá Coronal.

Post Top Ad