URA là gì? Ý nghĩa của từ ura - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

URA là gì? Ý nghĩa của từ ura

URA là gì ?

URA là “Uniformly Redundant Array” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ URA

URA có nghĩa “Uniformly Redundant Array”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng dự phòng đồng nhất”.

URA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng URA là “Uniformly Redundant Array”.

Một số kiểu URA viết tắt khác:
+ Uganda Revenue Authority: Cơ quan quản lý doanh thu Uganda.
+ Urban Redevelopment Authority: Cơ quan Tái phát triển Đô thị.
+ United Reform Action: Hành động Cải cách Thống nhất.
+ United Red Army: Hồng quân thống nhất.
+ Urban Renewal Authority: Cơ quan Cải tạo Đô thị.
+ Urban Renewal Agency: Cơ quan Cải tạo Đô thị.
+ Unilateral Renal Agenesis: Tuổi thọ thận đơn phương.
+ Ugandan Revenue Authority: Cơ quan quản lý doanh thu Ugandan.
+ Uniformly Redundant Arrays: Mảng dự phòng đồng nhất.
+ Underground Racers Association: Hiệp hội tay đua ngầm.
+ Urban Renewal Area: Khu đổi mới đô thị.
+ United Racing Association: Hiệp hội đua xe thống nhất.
+ Undersea Research Associates: Hiệp hội nghiên cứu dưới biển.

Post Top Ad