URF là gì? Ý nghĩa của từ urf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

URF là gì? Ý nghĩa của từ urf

URF là gì ?

URF là “Unidentified Reading Frame” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ URF

URF có nghĩa “Unidentified Reading Frame”, dịch sang tiếng Việt là “Khung đọc không xác định”.

URF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng URF là “Unidentified Reading Frame”.

Một số kiểu URF viết tắt khác:
+ Uganda Rural Fund: Quỹ Nông thôn Uganda.
+ Ultra Rapid Fire: Cháy cực nhanh.
+ University Research Fellowships: Học bổng Nghiên cứu Đại học.
+ University Research Fellowship: Học bổng Nghiên cứu Đại học.
+ Unit Recurring Flyaway: Đơn vị bay định kỳ.
+ Uganda Roads Fund: Quỹ Đường bộ Uganda.
+ University Research Fellow: Nghiên cứu viên Đại học.
+ Universal Referential Frame: Khung tham chiếu chung.
+ Undersea Research Foundation: Quỹ nghiên cứu dưới biển.

Post Top Ad