WAH là gì? Ý nghĩa của từ wah - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

WAH là gì? Ý nghĩa của từ wah

WAH là gì ?

WAH là “Whatever Australia Has” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WAH

WAH có nghĩa “Whatever Australia Has”, dịch sang tiếng Việt là “Bất cứ điều gì Úc có”.

WAH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WAH là “Whatever Australia Has”.

Một số kiểu WAH viết tắt khác:
+ Wah railway station: Ga xe lửa Wah.
+ Western Arctic Caribou Herd: Đàn Caribou Tây Bắc Cực.
+ Working at Height: Làm việc ở độ cao.

Post Top Ad