YYS là gì? Ý nghĩa của từ yys - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

YYS là gì? Ý nghĩa của từ yys

YYS là gì ?

YYS là “Yorkshire Young Sinfonia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YYS

YYS có nghĩa “Yorkshire Young Sinfonia”, dịch sang tiếng Việt là “”.

YYS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YYS là “Yorkshire Young Sinfonia”.

Post Top Ad