ZERO là gì? Ý nghĩa của từ zero - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

ZERO là gì? Ý nghĩa của từ zero

ZERO là gì ?

ZERO là “Number 0” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZERO

ZERO có nghĩa “Number 0”, dịch sang tiếng Việt là “Số 0”.

ZERO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZERO là “Number 0”.

Một số kiểu ZERO viết tắt khác:
+ Zero Redundancy Optimizer: Trình tối ưu hóa dự phòng bằng 0.
+ Zero Emission Resource Organisation: Tổ chức tài nguyên không phát thải.

Post Top Ad