ABCDE là gì? Ý nghĩa của từ abcde - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

ABCDE là gì? Ý nghĩa của từ abcde

ABCDE là gì ?

ABCDE là “Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABCDE

ABCDE có nghĩa “Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure”, dịch sang tiếng Việt là “Đường thở, Thở, Tuần hoàn, Khuyết tật, Tiếp xúc”.

ABCDE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABCDE là “Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure”.

Một số kiểu ABCDE viết tắt khác:
+ Annual World Bank Conference on Development Economics: Hội nghị Ngân hàng Thế giới hàng năm về Kinh tế Phát triển.
+ African Business Centre for Developing Education: Trung tâm Kinh doanh Châu Phi để Phát triển Giáo dục.
+ A. Bera Center for Development and Education: Trung tâm Phát triển và Giáo dục Bera.

Post Top Ad