AYP là gì? Ý nghĩa của từ ayp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

AYP là gì? Ý nghĩa của từ ayp

AYP là gì ?

AYP là “Adequate Yearly Progress” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AYP

AYP có nghĩa “Adequate Yearly Progress”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến độ hàng năm đầy đủ”.

AYP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AYP là “Adequate Yearly Progress”.

Một số kiểu AYP viết tắt khác:
+ Aster Yellows Phytoplasma: Aster vàng Phytoplasma.
+ Alliance Youth Philippines: Liên minh thanh niên Philippines.
+ Adventist Young Professionals: Chuyên gia trẻ Adventist.
+ Alaska–Yukon–Pacific: Alaska – Yukon – Thái Bình Dương.
+ Adequate Yearly Performance: Hiệu suất hàng năm đầy đủ.
+ Art of Yoga Project: Dự án Nghệ thuật Yoga.
+ Alberta Youth Parliament: Nghị viện Thanh niên Alberta.
+ Award for Young People: Giải thưởng dành cho người trẻ.
+ Asian Youth Program: Chương trình Thanh niên Châu Á.

Post Top Ad